Regularne połączenia LCL i FCL SPEDCONT
Codzienne połączenia

Rozstrzygnięcie przetargu na zakup wózka reachstacker

SPEDYCJA POLSKA – SPEDCONT sp. z o.o. informuje, że z dniem 25.05.2020r. zakończył się przetarg na dostawę wozu do przeładunku kontenerów (reachstacker) wraz z dostawą do terminala kontenerowego w Łodzi przy ulicy Tomaszowskiej 60 i świadczeniem usługi serwisu w okresie gwarancji   w ramach projektu „Przebudowa terminala kontenerowego Łódź Olechów” realizowanego w ramach Działania 3.2 Rozwój transportu morskiego, śródlądowych dróg wodnych i połączeń multimodalnych, Programu Operacyjnego Infrastruktura i środowisko 2014-2020.

Zamawiający informuje, że w odpowiedzi na opublikowany przetarg wpłynęły trzy oferty. Dwie oferty zostały złożone zgodnie z warunkami określonymi w zapytaniu ofertowym. Trzecia oferta nie została uwzględniona w rozstrzygnięciu przetargu ze względu na brak wymaganych dokumentów, stanowiących podstawę jej rozpatrzenia.

Największą liczbę punktów zgodnie z kryteriami wyboru najkorzystniejszej oferty określonymi w zapytaniu ofertowym, otrzymała oferta firmy CARGOTEC POLAND SP. Z O.O.  z siedzibą w Stargardzie przy ulicy Metalowej 2, 73-102 Stargard, KRS: 0000042047, NIP:7781008163, która zostaje Dostawcą przedmiotu zamówienia.

SPEDYCJA POLSKA – SPEDCONT sp. z o.o. dziękuje wszystkim Oferentom za udział w postępowaniu.

Wróć