Regularne połączenia LCL i FCL SPEDCONT
Codzienne połączenia

Przetarg na zakup wózka reachstacker: pytania i odpowiedzi część II

 

Odpowiedzi na pytania do treści przetargu – część II

 

1. Prosimy uprzejmie o sprecyzowanie przewidywanej lokalizacji kamery z przodu kabiny oraz jaka jest docelowa funkcja kamery i co ma znajdować się w obrębie kadru?

SPEDCONT: Lokalizacja kamery – górna część przedniej szyby kabiny, od wewnątrz, po środku. Kamera powinna rejestrować bieżącą pracę urządzenia z pozycji widoku operatora. Obręb kardu – analogicznie jak w standartowych kamerach samochodowych.

 

2.  Odnośnie sformułowania "Opcją monitorowania online" prosimy o rozwinięcie i wyjaśnienie przewidywanej przez Zamawiającego funkcjonalności systemu monitoringu. Czy poprzez takie sformułowanie Zamawiający rozumie:

a) umożliwienie zdalnego dostępu do nagrań, bez konieczności demontażu nośnika danych umiejscowionego w rejestratorze, np poprzez laptopa znajdującego się w odpowiedniej odległości od urządzenia?

czy też

b) stworzenie zdalnego podglądu na żywo z obrazu przekazywanego przez kamerę zamontowaną na kabinie możliwego do odebrania na odpowiednio przystosowanym do tego stanowisku roboczym?

 Jeżeli podpunkt b powyżej jest zgodny z intencjami Zamawiającego to:

- W jakim obszarze Zamawiający przewiduje podgląd z maszyny? Jak wygląda pokrycie przez odpowiednie Access Pointy placu kontenerowego? Czy nie posiada ono martwych stref?

- Jak wygląda struktura sieci bezprzewodowej w obiekcie? Czy urządzenia znajdujące się na placu są się w tej samej podsieci co stanowiska, z których przewiduje się podgląd z kamery lub mogą mieć dostęp do tej samej podsieci? Po czyjej stronie leżałaby ewentualna rekonfiguracja switchy i routerów aby takie połączenie było możliwe?

- Czy Zamawiający przeprowadzał pomiary jakości i siły sygnału w zakresie 2,4GHz w obrębie placu kontenerowego, po którym przemieszczać się miałoby urządzenie,najlepiej w momencie kiedy odbiornik znajduje się wewnątrz kabiny jednego z urządzeń?

Czy dopuszczalne byłoby przyjęcie rozwiązania jak w punkcie a powyżej jako dopuszczalnego, jeżeli wariant wg litery b powyżej okazałby się niemożliwy do spełnienia?

SPEDCONT: Informujemy, że interesuje nas wariant „b”, czyli podgląd na żywo przez Internet wraz z zapisem na dysku obrazu z 14 dni. Nie posiadamy na terminalu sieci Wi-Fi. Urządzenie powinno być połączone z Internetem poprzez GSM (karty SIM).

 

3. Odnośnie stawki za roboczogodzinę pracy serwisanta oraz wartość dojazdu do Państwa terminala - czy mamy podać 2 osobne stawki, czy też podać ich sumę, którą będzie słuzyć tylko samemu porównaniu ofert? Jak w samym zapytaniu stawka roboczogodziny rozlicza samą pracę, natomiast stawka dojazdu liczona jest zupełnie osobno i nie zawiera się w stawce roboczogodziny.

SPEDCONT: Informujemy, że oczekujemy jednej stawki – za roboczogodzinę. Oferent winien oszacować wg swojej najlepszej wiedzy częstotliwość przyjazdów i ująć ten parametr w stawce roboczogodziny.

 

4.  Chyba jest malutki błąd w odpowiedzi na pytanie nr 14 (nie zadane przez nas):

 

 z tego co rozumiemy chodziło Państwu o niezależne grzanie elektryczne w/w elementów zasilane z zewnątrz 3x400 V, a tzw webasto osobno. Odpowiedx na to pytanie jest taka sama jak na pytanie nr 16.

SPEDCONT: Informujemy, że doszło do nieporozumienia. Jeśli producent nie przewiduje konieczności ogrzewania bloku silnika grzałką takowa nie jest potrzebna. Webasto – jako oddzielne ogrzewanie postojowe kabiny operatora. Niezależne od pozostałych systemów.

 

Wróć